na INLIS000000000830165 20190906023116 0010-0919000093 ta 190906 g 0 ind 979-419-287-2 819.21 819.21 ROS p Rosidi, Ajip Poemes Soundanais Anthologie Bilingue / Ajip Rosidi Jakarta : Pustaka Jaya, 2001 178 hlm Kesusastraan Bahasa Daerah 221026-01-2004 3435-01-2004