Poemes Soundanais Anthologie Bilingue / Rosidi, Ajip text Jakarta : Pustaka Jaya, 2001 ind Kesusastraan Bahasa Daerah URN:ISBN:979-419-287-2