na INLIS000000000829693 20190821030605 0010-0819000563 ta 190821 g 0 ind 978-979-419-344-0 813 813 ROS a Rosidi, Ajip Anak Tanah Air : Sebuah Roman / Ajip Rosidi Cet. 3 Jakarta : Pustaka Jaya, 2008 378 hlm Fiksi Indo 1083-01-2011