Anak Tanah Air : Sebuah Roman / Rosidi, Ajip text Jakarta : Pustaka Jaya, 2008 ind Fiksi Indo URN:ISBN:978-979-419-344-0